2610 226453

Αράτου 41, Πάτρα

Facebook

Instagram

Δωρεάν μεταφορικά άνω των 40€

U
Q

profile

Δωρεάν μεταφορικά άνω των 40€

a
U
Q

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Γενικά

Η κόκκινη κλωστή δεμένη σέβεται τα προσωπικά σας δεδομένα και το αποδεικνύει!

Η κόκκινη κλωστή δεμένη είναι πλήρως συμμορφούμενη με τις διατάξεις της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου του Κανονισμού 679/2016 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα («Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων» – «General Data Protection Regulation» – στο εξής «Κανονισμός»), όπως αυτός ισχύει, όπως επίσης και της Οδηγίας 2002/58 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Directive on Privacy and Electronic Communications).

Σκοπόs της παρούσα  πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων είναι να σας ενημερώσει σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η κόκκινη κλωστή δεμένη συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα κατά την χρήση αυτού του ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών δεδομένων που μπορεί να παρέχετε μέσω αυτού του ιστότοπου, ή λόγω της αλληλεπίδρασης του με άλλους ιστότοπους.

Επιπλέον, αυτή η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων θα πρέπει να συνεκτιμάται μαζί με οποιαδήποτε άλλη σχετική ειδοποίηση περί προστασίας προσωπικών δεδομένων ή ειδοποίηση περί δίκαιης επεξεργασίας μπορεί να σας παρέχουμε για ειδικές περιπτώσεις κατά τις οποίες συλλέγουμε ή επεξεργαζόμαστε προσωπικά σας δεδομένα.

Θα πρέπει να σας αναφέρουμε ήδη από την αρχή με σαφή τρόπο τα δεδομένα που συλλέγουμε, τον τρόπο με τον οποίο τα χρησιμοποιούμε, τους αποδέκτες των δεδομένων αυτών και τα δικαιώματα σας που απορρέουν από την ισχύουσα νομοθεσία προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Για το σκοπό αυτό αλλά και σε συμμόρφωση με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων αναφορικά με τις υπηρεσίες τις οποίες επιλέγετε μέσω της ιστοσελίδας μας ή την συλλογή άλλων στοιχείων δια μέσω του ιστοτόπου μας, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι είμαστε ο υπεύθυνος επεξεργασίας αυτών των προσωπικών σας δεδομένων. Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά αυτήν την πολιτική απορρήτου σε συνδυασμό με την Πολιτική Cookies που βρίσκεται στον ιστότοπο μας.

 

ΟΡΙΣΜΟΙ

Ορισμένοι από τους όρους που χρησιμοποιεί η παρούσα πολιτική έχουν νομική σημασία και ορίζονται από σχετικό ρυθμιστικό πλαίσιο.

Έτσι:

«Επεξεργασία» σημαίνει κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

«Προσωπικά δεδομένα» ή «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» σημαίνει κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο. Το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

«Συγκατάθεση» σημαίνει κάθε ένδειξη βουλήσεως, ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και με πλήρη επίγνωση, με την οποία το φυσικό πρόσωπο/ υποκείμενο των δεδομένων: εκδηλώνει ότι συμφωνεί, με δήλωση ή με σαφή θετική ενέργεια, να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα προσωπικά του δεδομένα.

«Υπεύθυνος επεξεργασίας» σημαίνει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ή δημόσια αρχή, ή υπηρεσία ή άλλος φορέας που καθορίζει το σκοπό και τον τρόπο της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων.

Περισσότερα για τους ορισμούς μπορείτε να δείτε στο άρθρο 4 του Κανονισμού

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EL

 

Αρχές που διέπουν την συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σας

Η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από την κόκκινη κλωστή δεμένη διέπεται από τις ακόλουθες αρχές, όπως αυτές προσδιορίζονται στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας προσωπικών δεδομένων:

  • Νομιμότητα, αντικειμενικότητα και διαφάνεια
  • Περιορισμός του σκοπού
  • Ελαχιστοποίηση των δεδομένων
  • Ακρίβεια
  • Περιορισμός της περιόδου αποθήκευσης
  • Ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα
  • Λογοδοσία

 

Τι προσωπικά σας δεδομένα συλλέγουμε;

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε είναι απαραίτητα για την εκτέλεση των υποχρεώσεών της κόκκινης κλωστής δεμένης προς εσάς καθώς και για την χρήση των ηλεκτρονικών μας υπηρεσιών.

Για την επικοινωνία σας μέσω του ιστοτόπου μας, συλλέγουμε τα εξής προσωπικά δεδομένα: όνομα, επώνυμο, αριθμό τηλεφώνου και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα περιγράφονται στον ιστότοπό μας ως προαιρετικά καταχωρούνται μόνον από εσάς, κατόπιν επιλογής σας, προκειμένου να μας διευκολύνετε στην παροχή των υπηρεσιών μας προς εσάς και να παραμείνετε ενημερωμένοι για τα νέα μας. το τηλέφωνό σας και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

Συλλέγουμε επίσης αυτόματα πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας, όπως το είδος των ιστοσελίδων που βλέπετε ή επισκέπτεστε, ή η συχνότητα και η διάρκεια των δραστηριοτήτων σας. Επιπλέον, οι διακομιστές, τα αρχεία καταγραφής και άλλες τεχνολογίες συλλέγουν αυτόματα ορισμένες πληροφορίες προκειμένου να μας βοηθήσουν να διαχειριστούμε, να προστατεύουμε και να βελτιώνουμε τις υπηρεσίες μας. Μοιραζόμαστε προσωπικές πληροφορίες με τρίτους μόνο όπως περιγράφεται στην παρούσα πολιτική ή εφόσον απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία.

 

Πληροφορίες που συλλέγουμε αυτόματα – Cookies

Παρακαλούμε να ανατρέξετε στην Πολιτική cookies που έχουμε αναρτήσει στον ιστότοπό μας.

Πληροφορίες συσκευής: Μπορεί επίσης να συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή σας κάθε φορά που χρησιμοποιείτε έναν ιστότοπο. Αν έχετε λογαριασμό μαζί μας, ενδέχεται να συλλέξουμε πληροφορίες από ή σχετικά με τους υπολογιστές, τα τηλέφωνα ή άλλες συσκευές όπου συνδέεστε στις υπηρεσίες μας. Μπορεί να συσχετίσουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε από τις διαφορετικές συσκευές σας, πράγμα που μας βοηθά να παρέχουμε εξειδικευμένες υπηρεσίες ανάλογα με την συσκευή που χρησιμοποιείτε. Για παράδειγμα, συλλέγουμε:

α) Χαρακτηριστικά όπως το λειτουργικό σύστημα και η έκδοση υλικού.

β) Το τύπο του προγράμματος περιήγησης και διεύθυνση IP

γ) Πληροφορίες καταγραφής: Συλλέγουμε επίσης πληροφορίες καταγραφής όταν   χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας. Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:

 1. i) τον τρόπο με τον οποίο μεταβήκατε στην ιστοσελίδα μας.
  ii) στοιχεία για την συσκευή που χρησιμοποιήσατε, όπως τύπος και γλώσσα προγράμματος περιήγησης ιστού.

iii) χρόνοι πρόσβασης.

 1. iv) εμφανισμένες σελίδες
 2. v) αναγνωριστικά που σχετίζονται με cookies ή άλλες τεχνολογίες που μπορούν να αναγνωρίσουν με μοναδικό τρόπο τη συσκευή ή το πρόγραμμα περιήγησής σας.
 3. iv) σελίδες που επισκέπτεστε πριν ή μετά την πλοήγηση στον ιστότοπό μας.

 

Η δική σας συγκατάθεση

Κατά την πλοήγησή σας στον ιστότοπό μας ή με την εγγραφή σας στις φόρμες επικοινωνίας της κόκκινης κλωστής δεμένης, μας μας δηλώνετε ότι αποδέχεστε και συναινείτε με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καθώς και ότι μας παρέχετε τη ρητή συγκατάθεσή σας για τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πολιτικής.

Την συγκατάθεση αυτή μπορείτε να άρετε οποτεδήποτε επικοινωνώντας με το Τμήμα Εξυπηρέτησης πελατών ή να απεγγραφείτε απευθείας με την υποβολή της αντίστοιχης φόρμας που βρίσκεται αναρτημένη στον ιστότοπο.

 

Με ποιους μοιραζόμαστε τα δεδομένα σας;

Δίνοντας τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων σας από εμάς και προκειμένου να προβούμε σε προωθητικές ενέργειες της εταιρείας μας, ενδέχεται να μοιραστούμε δεδομένα σας με:

Επαγγελματίες πάροχους υπηρεσιών, όπως πρακτορεία μάρκετινγκ, διαφημιστικούς συνεργάτες και διαχειριστές ιστοτόπων που συντελούν στην λειτουργία της επιχείρησής μας.

Εταιρείες εγκεκριμένες από εσάς, όπως ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης.

Ορισμένοι από αυτούς τους αποδέκτες ενδέχεται να εδρεύουν εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου – για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα εκτός ΕΟΧ ανατρέξτε στην ενότητα «Διεθνείς μεταφορές δεδομένων’’.

 

Διεθνείς μεταφορές Προσωπικών Δεδομένων

Διεθνείς χαρακτηρίζονται οι μεταφορές Προσωπικών Δεδομένων σε χώρες εκτός της Οικονομικής Ευρωπαϊκής Ζώνης (στις χώρες της Οικονομικής Ευρωπαϊκής Ζώνης συγκαταλέγονται τα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής ένωσης καθώς και η Νορβηγία, η Ισλανδία και το Λιχτενστάιν).  Τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγει ο ιστότοπος  της κόκκινης κλωστής δεμένης μπορεί να υποστούν επεξεργασία, να μεταφερθούν ή και να αποθηκευτούν, σε, οποιαδήποτε από τις χώρες που δραστηριοποιείται η κόκκινη κλωστή δεμένη με σκοπό να διευκολυνθεί η χρήση και επεξεργασία των πληροφοριών αυτών σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική.

Προσωπικά Δεδομένα που δημοσιεύουν οι χρήστες στον  ιστότοπό της   κόκκινης κλωστής δεμένης ή σε συνδεόμενες εφαρμογές, ή τα οποία υποβάλλουν για δημοσίευση στον  ιστότοπό  ή σε συνδεόμενες εφαρμογές, μπορεί να καταστούν διαθέσιμες, μέσω του διαδικτύου, σε διάφορες χώρες εντός και εκτός της Οικονομικής Ευρωπαϊκής Ζώνης. Ο  ιστότοπος της   κόκκινης κλωστής δεμένης επεξεργάζεται τα Προσωπικά σας Δεδομένα όντας πλήρως συμμορφούμενος με τις αρχές που υπαγορεύει ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, ωστόσο δεν είναι υπεύθυνος και δεν μπορεί  να αποτρέψει την παράνομη, ή την αθέμιτη χρήση, των δεδομένων αυτών από άλλα πρόσωπα ή οργανισμούς.  Σε κάθε περίπτωση, η διαβίβαση προς τρίτες χώρες θα γίνει σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679  και συγκεκριμένα σύμφωνα με τα άρθρα 44-49 καθώς και του νόμου  4624/2019 και μόνο σε πλήρη συμμόρφωση σε ότι ο νόμος ορίζει.

 

Πόσο χρόνο τηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Η κόκκινη κλωστή δεμένη διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα αποκλειστικά και μόνο για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την παροχή των υπηρεσιών της προς εσάς, ή σε περίπτωση οποιασδήποτε επαφής μπορεί να έχετε με την ομάδα Εξυπηρέτησης Πελατών. Η κόκκινη κλωστή δεμένη ενδέχεται να συνεχίσει τη διατήρηση των προσωπικών σας δεδομένων ακόμα και μετά τη διαγραφή του λογαριασμού σας από εσάς, σεβόμενοι πάντα την αρχή της αναλογικότητας και μόνο υπό τη βάση της «απόλυτης αναγκαιότητας της γνώσης» για τους κάτωθι λόγους:

  • για τους σκοπούς της πρόληψης, διερεύνησης, ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών αδικημάτων όπως η αποτροπή απάτης και κατάχρησης ή της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων από αρμόδιες αρχές, συμπεριλαμβανομένης της διασφάλισης έναντι των απειλών κατά της δημόσιας ασφάλειας και της ελεύθερης κυκλοφορίας των δεδομένων αυτών
  • την ικανοποίηση νομικών ή κανονιστικών απαιτήσεων
  • την επίλυση των διαφορών.

 

Τα δικαιώματά σας ως Υποκείμενο Προσωπικών Δεδομένων

Τα δικαιώματά σας ως Υποκείμενο των Προσωπικών Δεδομένων που συλλέγει για εσάς ο ιστότοπος είναι τα κάτωθι:

  • Πρόσβασης στα δεδομένα σας,
  • Διόρθωσης των δεδομένων σας σε περίπτωση ανακρίβειας,
  • Διαγραφής των δεδομένων σας σε συγκεκριμένες περιπτώσεις
  • Περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων σας
  • Εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων σας
  • Διαβίβασης των δεδομένων σας σε άλλη εταιρεία
  • Καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε περίπτωση ατυχούς συμβάντος παραβίασης των
  • δεδομένων σας.

 

Πώς να ασκήσετε τα δικαιώματά σας

  • Η άσκηση οποιονδήποτε από τα δικαιώματα που περιγράφονται ανωτέρω μπορεί να γίνει μέσω επικοινωνίας με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών με email στο: [email protected] ή τηλεφωνικά στο 2610226453
  • Μπορείτε ακόμα να μας στείλετε γραπτή επιστολή στη διεύθυνση: Αράτου 41 , Πάτρα, 26221, ΑΧΑΪΑΣ.
  • Μπορείτε να υποβάλλετε αίτημα πρόσβασης στα Προσωπικά σας Δεδομένα δωρεάν, ωστόσο, ανάλογα με το είδος προσωπικές πληροφορίες που ζητάτε, ενδέχεται να χρεώσουμε ένα ποσό για να καλύψουμε το κόστος της παροχής των λεπτομερειών για τις πληροφορίες που διαθέτουμε. Θα σας ενημερώνουμε για το ενδεχόμενο τέτοιων χρεώσεων με τη λήψη του αιτήματος πρόσβασής σας και θα περιμένουμε επιβεβαίωσή σας για τη συνέχιση της διαδικασίας και καταβολή αυτού του ποσού.
  • Σε περίπτωση ερωτημάτων σχετικών με τη συλλογή και την επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων από τηνκόκκινη κλωστή δεμένη,  ή για την καταγγελία πιθανής παραβίασης δεδομένων, μπορείτε να απευθυνθείτε στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών.

 

Προστασία των ανηλίκων

Ανήλικοι κάτω των 18 ετών του ιστοτόπου που είναι δεν επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες ή να κάνουν χρήση του  ιστοτόπου. Εάν παρόλα αυτά ανήλικοι χρήστες αυτοβούλως επισκεφτούν τον ιστότοπό μας και αυτό δεν είναι δυνατό να ελεγχθεί και ο ιστότοπος δε φέρει ευθύνη.

 

Τεχνικά και Οργανωτικά Μέτρα προστασίας που έχουμε λάβει

Η κόκκινη κλωστή δεμένη έχει λάβει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας να προκειμένου να προστατεύσει τα Προσωπικά σας Δεδομένα από κάθε τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, άνευ αδείας κοινολόγηση ή προσπέλαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάζονται, αποθηκεύονται ή υποβάλλονται κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία.

Η κόκκινη κλωστή δεμένη επεξεργάζεται τα Προσωπικά σας Δεδομένα μόνο για την εκπλήρωση των νoμίμων σκοπών της όπως περιγράφονται ανωτέρω, και υπόκειται σε υποχρέωση εμπιστευτικότητας για να αποτρέπεται μεταξύ άλλων οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή χρήση σε Δεδομένα Προσωπικού χαρακτήρα όπως και στον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται για την επεξεργασία τους. Τα μέτρα που λαμβάνει η κόκκινη κλωστή δεμένη αποσκοπούν όχι μόνο στην ανίχνευση και διερεύνηση αλλά και στην πρόληψη παράνομων ή κακόβουλων ενεργειών οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο τη διαθεσιμότητα, τη γνησιότητα, την ακεραιότητα και την εμπιστευτικότητα αποθηκευμένων ή διαβιβαζόμενων Δεδομένων Προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και της ασφάλειας των σχετικών υπηρεσιών που προσφέρουν τα εν λόγω δίκτυα και συστήματα

Επιπλέον, διαθέτουμε διαδικασίες για την αντιμετώπιση τυχόν παραβιάσεων της ασφάλειας δεδομένων.

Συγκεκριμένα ο ιστότοπος: http://www.kokkiniklostibooks.gr/

Αποθηκεύει το σύνολο των προσωπικών στοιχείων που παρέχονται από τους χρήστες σε ασφαλείς διακομιστές (προστατευόμενους από κωδικούς και τείχη προστασίας [firewall].

 

Eποπτική Αρχή

Η επίλυση οποιωνδήποτε ερωτημάτων σας σχετικά με την ορθή χρήση των Προσωπικών σας Δεδομένων αποτελεί προτεραιότητα για την κόκκινη κλωστή δεμένη. Αν δεν είστε ευχαριστημένοι με τον τρόπο με τον οποίο η κόκκινη κλωστή δεμένη  διαχειρίζεται τα Προσωπικά σας Δεδομένα, έχετε το δικαίωμα να απευθυνθείτε στην αρμόδια εποπτική αρχή.

Αρμόδια εποπτική αρχή είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), η οποία βρίσκεται επί της οδού Κηφισίας 1-3, στην Αθήνα, Τ.Κ. 11523, τηλ. 2106475600 και με διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected]

 

Eπικαιροποίηση

Ο ιστότοπος επικαιροποιεί την παρούσα Πολιτική κατά διαστήματα, δημοσιεύοντας τη νέα έκδοση της τόσο στον παρόντα όσο και σε συνδεόμενες εφαρμογές.

Η κόκκινη κλωστή δεμένη σας προτρέπει να ελέγχετε τακτικά την παρούσα σελίδα προκειμένου να βεβαιωθείτε πως οι οποιεσδήποτε αλλαγές στους όρους της παρούσας Πολιτικής είναι σύμφωνες με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η  κόκκινη κλωστή δεμένη μπορεί να ενημερώσει τους χρήστες για αλλαγές στην Πολιτική αυτή (είτε μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είτε μέσω της υπηρεσίας προσωπικών μηνυμάτων του ιστοτόπου ή συνδεόμενων εφαρμογών).

 

Πολιτική Ορθής Χρήσης Cookies

Η ιστοσελίδα μας σέβεται την ιδιωτικότητά σας και συγκεντρώνει μόνο εκείνα τα Προσωπικά Δεδομένα τα οποία είναι απαραίτητα για την εύρυθμη λειτουργία της, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ένα πολύ υψηλό επίπεδο εμπειρίας χρήσης της. Προκειμένου να βελτιώσουμε την ασφάλεια και την εμπειρία χρήσης της ιστοσελίδας μας χρησιμοποιούμε cookies. Τα cookies που χρησιμοποιούμε σας επιτρέπουν να επιλέγετε τον τρόπο με τον οποίο έχετε πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας, να συνδέεστε στις ηλεκτρονικές μας υπηρεσίες, να συμπληρώνετε τις ηλεκτρονικές φόρμες που χρησιμοποιεί η ιστοσελίδα μας και να επικοινωνείτε μαζί μας.

Παρότι τα cookies από μόνα τους δεν μπορούν να αναζητήσουν ή να επεξεργαστούν τις πληροφορίες σας ή να πραγματοποιήσουν αναζήτηση στον υπολογιστή σας, αποθηκεύουν προσωπικές σας πληροφορίες σχετικά με το ιστορικό επισκεψιμότητας ιστοσελίδων ή τις ηλεκτρονικές σας αγορές. Γι’ αυτό τον σκοπό σας ενημερώνουμε για την χρήση των cookies από την ιστοσελίδα μας και σας βεβαιώνουμε ότι προσπαθούμε να είναι όσο το δυνατόν ασφαλής με την ελάχιστη δυνατή παρέμβαση στην ιδιωτικότητά σας.

Με την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα συγκατατίθεστε στην χρήση των cookies που αυτή χρησιμοποιεί. Μπορείτε ωστόσο να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις του browser που χρησιμοποιείτε για να περιηγείστε στο διαδίκτυο έτσι ώστε να περιορίσετε σημαντικά την χρήση cookies (Δείτε κατωτέρω «πώς μπορείτε να διαχειρίζεστε τα cookies»).

 

Πώς μπορείτε να διαχειρίζεστε τα cookies;

Τα προγράμματα περιήγησης των περισσότερων υπολογιστών, smartphone και άλλων συσκευών που έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο  είναι ρυθμισμένα με τέτοιο τρόπο ώστε από προεπιλογή να αποδέχονται τα cookies. Παρ’ όλα αυτά όλα τα προγράμματα περιήγησης έχουν ενσωματωμένες ρυθμίσεις απορρήτου οι οποίες παρέχουν διαφορετικά επίπεδα αποδοχής των cookies ή του χρόνου κατά τον οποίο αποθηκεύονται αφού ένας χρήστης έχει επισκεφθεί έναν συγκεκριμένο ιστότοπο.

Αν θέλετε να τροποποιήσετε τις προτιμήσεις σας σχετικά με τα cookies για τον παρόντα δικτυακό τόπο ή για άλλους δικτυακούς τόπους, μπορείτε να το κάνετε μέσω των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε. Για να δείτε πώς μπορεί να γίνει αυτό κάντε αναζήτηση στις επιλογές «Βοήθεια» / “Help” του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε. Κάθε πρόγραμμα περιήγησης έχει διαφορετικό τρόπο με τον οποίο μπορείτε να απενεργοποιήσετε/ αποκλείσετε τα cookies.

Ωστόσο, παρακαλούμε λάβετε υπόψη σας ότι ορισμένα από τα cookies είναι τεχνικώς απαραίτητα για την λειτουργία της ιστοσελίδας μας και των υπηρεσιών που αυτή προσφέρει. Η τυχόν απενεργοποίηση αυτών των cookies, αυτό είναι πιθανό να επηρεάσει τον τρόπο λειτουργίας του ιστότοπου μας. Σε αυτή την περίπτωση δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν αστοχίες στις προσφερόμενες υπηρεσίες από τον ιστότοπό μας.